İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 

 

MADDE 1 – KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI`nın, ALICI`ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılıTüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2. – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan:  Akademikzeka Sanat Evi (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Adres: Kavacık Subayevleri mahallesi Cihangir Caddesi 4/A KEÇİÖREN / ANKARA
Telefon: 0312 316 24 23
Gsm:0553 930 24 23
E-Posta: info@akademikzeka.com

Web sayfası:www.akademikzeka.com

MADDE 3 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI`nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan sure içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI ya daha once bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.2 – Sözleşme konusu ürün, ALICI`dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabuletmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3 – SATICI, sözleşme konusu ürünün saglam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.4 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalınüshasınınSATICI`yaulaştırılmışolmasıvebedelininALICI`nıntercihettigiödemeşekliileödenmişolmasışarttır. Herhangibirnedenleürünbedeliödenmezveyabankakayıtlarındaiptaledilirise, SATICI ürününteslimiyükümlülügündenkurtulmuşkabuledilir.

4.5– ÜrününteslimindensonraALICI`ya ait kredikartınınALICI`nınkusurundankaynaklanmayanbirşekildeyetkisizkişilercehaksızveyahukukaaykırıolarakkullanılmasınedeniileilgilibankaveyafinanskuruluşunürünbedeliniSATICI`yaödememesihalinde, ALICI`nınkendisineteslimedilmişolmasıkaydıylaürünün 3 güniçindeSATICI`yagönderilmesizorunludur. Bu takdirdenakliyegiderleriALICI`yaaittir.

4.6- SATICI mücbirsebeplerveyanakliyeyiengelleyenhavamuhalefeti, ulaşımınkesilmesigibiolağanüstüdurumlarnedeniilesözleşmekonusuürünüsüresiiçindeteslimedemezise, durumuALICI`yabildirmekleyükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişiniptaledilmesini, sözleşmekonusuürününvarsaemsaliiledeğiştirilmesini, ve/veyateslimatsüresininengelleyicidurumunortadankalkmasınakadarertelenmesihaklarındanbirinikullanabilir. ALICI`nınsiparişiiptaletmesihalindeödedigitutar 10 güniçindekendisinenaktenvedefatenödenir.

4.7– Garantibelgesiilesatılanürünlerdenolanveyaolmayanürünlerinarızalıveyabozukolanlar, garantişartlarıiçindegereklionarımınyapılmasıiçinSATICI`yagönderilebilir, butakdirdekargogiderleri SATICI tarafındankarşılanacaktır.

To Top